کارکنان دولت

کمیته ورزشی کارکنان دولتکمیته ورزشی کارمندان دولت

کمیته ورزشي كارمندان دولت
- كارمندان شركت كننده در مسابقات مي بايست به صورت استخدام رسمي يا پيماني در خدمت وزارتخانه يا سازمان مربوطه باشند.
- كاركنان قراردادي تمام وقت سازمان ها و وزارتخانه ها با دارا بودن حداقل 5 سال خدمت و داشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعي حق شركت در مسابقات را خواهند داشت.
- كاركنان روزمزد ، شركتي و پروژه اي و مشمولين قانون كار ( كارگري ) حق شركت در مسابقات را ندارند.
- دستگاههاي تابع مقررات خاص همانند وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان انرژي اتمي و شركت راه آهن كه در مقررات استخدامي آنها به جاي استخدام رسمي يا پيماني ، استخدام قراردادي مدت دار پيش بيني گرديده است به شرط داشتن 2 سال سابقه و دفترچه بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني ، حق شركت در مسابقات را دارند.
- داشتن كارت بيمه حوادث ورزشي براي كليه بازيكنان و سرپرست و مربي الزاميست.
- هر يك از كارمندان فقط مي توانند در يك رشته تيمي در مسابقات شركت نمايند.
- سرپرست و مربي به عنوان بازيكن حق شركت در مسابقه را ندارند.
- اسامي و كليه مدارك بازي كنان و سرپرستان و مربيان مي بايستي به امضاء مسئولين ذيربط دستگاه اجرائي مدير كل امور اداري يا رئيس كارگزيني رسيده باشد.
- ارائه آلبوم تيمي تكميل شده با ذكر عنوان و الصاق عكس ورزشكاران ، مربي و سرپرست به تفكيك هر رشته روز قبل از مسابقه الزامي است.

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به هيات ورزشهاي همگاني استان اردبيل مي باشد

سایت در حال به روز رسانی می باشد